واژگان کتاب های زبان آلمانی

کتاب اشتارتن ویر

!Starten Wir