درس 1 – واژگان اشتارتن ویر A1

 1. [page_title]
 2. هشت
 3. [page_title]
 4. همه چیز واضحه
 5. [page_title]
 6. الفبا
 7. [page_title]
 8. الفبایی
 9. [page_title]
 10. جواب دادن
 11. [page_title]
 12. کتاب کار
 13. [page_title]
 14. حرف تعریف
 15. [page_title]
 16. از
 17. [page_title]
 18. جمله خبری
 19. [page_title]
 20. خودرو
 21. [page_title]
 22. آبجو
 23. [page_title]
 24. الفبا
 25. [page_title]
 26. بلوز (زنانه)
 27. [page_title]
 28. پست وبلاگ
 29. [page_title]
 30. هجی کردن
 31. [page_title]
 32. برزیل
 33. [page_title]
 34. blˈɔkpɔst
 35. [page_title]
 36. برزیل
 37. [page_title]
 38. اتوبوس
 39. [page_title]
 40. این‌جا
 41. [page_title]
 42. کامپیوتر
 43. [page_title]
 44. [حرف تعریف اسامی خنثی مشخص]
 45. [page_title]
 46. ممنون از شما ممنونم
 47. [page_title]
 48. زبان آلمانی
 49. [page_title]
 50. [حرف تعریف اسامی مذکر مشخص]
 51. [page_title]
 52. آلمان
 53. [page_title]
 54. کلاس آلمانی
 55. [page_title]
 56. سه
 57. [page_title]
 58. [حرف تعریف اسامی مؤنث مشخص و جمع]
 59. [page_title]
 60. کمی یک ذره
 61. [page_title]
 62. تو
 63. [page_title]
 64. ایمیل رایانامه
 65. [page_title]
 66. یک
 67. [page_title]
 68. انگلستان
 69. [page_title]
 70. آدرس ایمیل
 71. [page_title]
 72. ˈ ببخشید معذرت می‌خواهم
 73. [page_title]
 74. انگلیسی
 75. [page_title]
 76. اتحادیه اروپا
 77. [page_title]
 78. او [ضمیر فاعلی سوم شخص مفرد مذکر]
 79. [page_title]
 80. مونث
 81. [page_title]
 82. اضافه اضافه بر برنامه
 83. [page_title]
 84. سوال
 85. [page_title]
 86. رسمی تشریفاتی
 87. [page_title]
 88. (زبان) فرانسوی
 89. [page_title]
 90. سوال پرسیدن درخواست کردن، سوال کردن
 91. [page_title]
 92. پنج [عدد 5]
 93. [page_title]
 94. زن خانم
 95. [page_title]
 96. جهانی بین‌المللی
 97. [page_title]
 98. ترجیحاً باعلاقه
 99. [page_title]
 100. ˈیونان
 101. [page_title]
 102. دستور زبان گرامر
 103. [page_title]
 104. ˈگروه
 105. [page_title]
 106. زبان یونانی
 107. [page_title]
 108. خوب
 109. [page_title]
 110. سلام کردن احوال پرسی کردن
 111. [page_title]
 112. روز به‌خیر
 113. [page_title]
 114. عصر به‌خیر
 115. [page_title]
 116. شماره موبایل شماره تلفن همراه
 117. [page_title]
 118. سلام درود
 119. [page_title]
 120. آقا
 121. [page_title]
 122. نام داشتن نامیده شدن، نامیدن، اسم دادن
 123. [page_title]
 124. پشت عقب
 125. [page_title]
 126. اینجا
 127. [page_title]
 128. به
 129. [page_title]
 130. بالا نگه‌داشتن
 131. [page_title]
 132. صفحه اینترنتی
 133. [page_title]
 134. غیر رسمی غیر تشریفاتی
 135. [page_title]
 136. زبان ایتالیایی
 137. [page_title]
 138. ایتالیا
 139. [page_title]
 140. بله
 141. [page_title]
 142. مهندسی فناوری اطلاعات
 143. [page_title]
 144. شلوار جین
 145. [page_title]
 146. کاپشن کت گرم
 147. [page_title]
 148. der Kaffee
 149. [page_title]
 150. آهسته دویدن دویدن
 151. [page_title]
 152. کنیا کشور کنیا
 153. [page_title]
 154. ایتالیا
 155. [page_title]
 156. بله
 157. [page_title]
 158. شلوار جین
 159. [page_title]
 160. کارت‌پستال
 161. [page_title]
 162. آمدن
 163. [page_title]
 164. شناختن دانستن
 165. [page_title]
 166. شهر موردعلاقه
 167. [page_title]
 168. لیست کلاسی
 169. [page_title]
 170. شهر موردعلاقه
 171. [page_title]
 172. نقاشی کردن کشیدن
 173. [page_title]
 174. انجام دادن (کاری) کردن
 175. [page_title]
 176. دارو دوا
 177. [page_title]
 178. مذکر
 179. [page_title]
 180. مال من [ضمیر ملکی اول شخص مفرد]
 181. [page_title]
 182. جلسه گردهمایی
 183. [page_title]
 184. میل داشتن دوست داشتن، خواستن
 185. [page_title]
 186. مخلوط کردن قاطی کردن
 187. [page_title]
 188. موسیقی
 189. [page_title]
 190. طراح مد
 191. [page_title]
 192. نام خانوادگی
 193. [page_title]
 194. موسلی (صبحانه) غذای صبحانه ساخته شده از غلات
 195. [page_title]
 196. پلاک اسم
 197. [page_title]
 198. نام اسم
 199. [page_title]
 200. بی‌طرف خنثی
 201. [page_title]
 202. خیر نه
 203. [page_title]
 204. یادداشت کردن یادداشت‌برداری کردن، نت‌برداری کردن
 205. [page_title]
 206. اسم (نقش دستوری)
 207. [page_title]
 208. آنلاین
 209. [page_title]
 210. صفر [عدد 0]
 211. [page_title]
 212. اتریش
 213. [page_title]
 214. مرتب کردن سامان دادن
 215. [page_title]
 216. پیتزا
 217. [page_title]
 218. بی نقص کامل، عالی
 219. [page_title]
 220. زبان لهستانی
 221. [page_title]
 222. زبان لهستانی
 223. [page_title]
 224. لهستان
 225. [page_title]
 226. نمایه پروفایل
 227. [page_title]
 228. موقعیت جایگاه
 229. [page_title]
 230. بررسی کردن چک کردن، آزمودن
 231. [page_title]
 232. تست راجع به افراد مشهور
 233. [page_title]
 234. نقطه
 235. [page_title]
 236. روانشناسی
 237. [page_title]
 238. پشت عقب
 239. [page_title]
 240. توصیه کردن پیشنهاد کردن
 241. [page_title]
 242. جمع کردن جمع‌آوری کردن
 243. [page_title]
 244. زبان روسی
 245. [page_title]
 246. شروع جمله
 247. [page_title]
 248. جمله
 249. [page_title]
 250. شش [عدد 6]
 251. [page_title]
 252. سوئیس
 253. [page_title]
 254. بودن هستن، قرار داشتن
 255. [page_title]
 256. او [ضمیر سوم شخص فاعلی و مفعولی مفرد مونث]
 257. [page_title]
 258. مرتب کردن طبقه‌بندی کردن
 259. [page_title]
 260. آواز خواندن
 261. [page_title]
 262. زبان اسپانیایی
 263. [page_title]
 264. اسپانیا
 265. [page_title]
 266. زبان
 267. [page_title]
 268. ورزش
 269. [page_title]
 270. ستاره (سینما، رادیو و …) فرد معروف
 271. [page_title]
 272. صحبت کردن حرف زدن
 273. [page_title]
 274. استارت زدن راه انداختن
 275. [page_title]
 276. جدول
 277. [page_title]
 278. درس خواندن تحصیل کردن
 279. [page_title]
 280. تاکسی
 281. [page_title]
 282. تکه بسته کوچک
 283. [page_title]
 284. چای
 285. [page_title]
 286. برنامه تاکسیرانی
 287. [page_title]
 288. امتحان کردن آزمودن، تست کردن
 289. [page_title]
 290. شماره تلفن
 291. [page_title]
 292. خداحافظ بدرود
 293. [page_title]
 294. گوجه‌فرنگی
 295. [page_title]
 296. قدم زدن پیاده‌روی کردن
 297. [page_title]
 298. تمرین
 299. [page_title]
 300. زیر (چیزی) خط کشیدن تاکید کردن
 301. [page_title]
 302. و
 303. [page_title]
 304. فعل
 305. [page_title]
 306. متفاوت‌ بودن فرق داشتن
 307. [page_title]
 308. نام کوچک
 309. [page_title]
 310. fiːɐ̯
 311. [page_title]
 312. عوض کردن تعویض کردن، رد و بدل کردن
 313. [page_title]
 314. جلو
 315. [page_title]
 316. شدن
 317. [page_title]
 318. چه کسی کی
 319. [page_title]
 320. چطور
 321. [page_title]
 322. کلمات پرسشی با حرف w
 323. [page_title]
 324. خوش آمدید
 325. [page_title]
 326. تکرار کردن
 327. [page_title]
 328. از کجا
 329. [page_title]
 330. کجا کدام محل
 331. [page_title]
 332. محل زندگی محل اقامت
 333. [page_title]
 334. زندگی کردن سکونت داشتن
 335. [page_title]
 336. ده [عدد 10]
 337. [page_title]
 338. عدد تعداد
 339. [page_title]
 340. دو نفری
 341. [page_title]
 342. نشان دادن
 343. [page_title]
 344. سوال بله/خیر
 345. [page_title]
 346. دو [عدد 2]