درس 2 – واژگان اشتارتن ویر A1

 1. [page_title]
 2. اما
 3. [page_title]
 4. هجده [عدد 18]
 5. [page_title]
 6. قدیمی کهنه
 7. [page_title]
 8. هشتاد [عدد 80]
 9. [page_title]
 10. ɛp
 11. [page_title]
 12. تماشا کردن مشاهده کردن
 13. [page_title]
 14. مهندس معمار آرشیتکت
 15. [page_title]
 16. کار کردن
 17. [page_title]
 18. ایستگاه راه‌آهن ایستگاه قطار
 19. [page_title]
 20. بدمینتون ورزش بدمینتون
 21. [page_title]
 22. اطلاع دادن تعریف کردن
 23. [page_title]
 24. خوش‌آمد گفتن سلام کردن
 25. [page_title]
 26. برادر
 27. [page_title]
 28. تا بعد [خداحافظی] به زودی میبینمت
 29. [page_title]
 30. رئیس
 31. [page_title]
 32. قهرمان
 33. [page_title]
 34. فایل (کامپیوتر) داده
 35. [page_title]
 36. چین
 37. [page_title]
 38. چون به این دلیل که، زیرا، چراکه
 39. [page_title]
 40. مال تو [صفت ملکی دوم شخص مفرد]
 41. [page_title]
 42. دیگه (بیان تأکید) که، حتماً
 43. [page_title]
 44. دیکته کردن
 45. [page_title]
 46. یک [حرف تعریف نکره اسامی مذکر و خنثی]
 47. [page_title]
 48. سوابق پرونده
 49. [page_title]
 50. والدین پدر و مادر
 51. [page_title]
 52. یازده [عدد 11]
 53. [page_title]
 54. آن [ضمیر سوم شخص مفرد خنثی]
 55. [page_title]
 56. شناختن تشخیص دادن
 57. [page_title]
 58. اروپا
 59. [page_title]
 60. می گذره رو به راهه [در جواب احوال پرسی]
 61. [page_title]
 62. شکل فرم
 63. [page_title]
 64. خانواده
 65. [page_title]
 66. فرانسه
 67. [page_title]
 68. عکاسی کردن عکس گرفتن
 69. [page_title]
 70. دوست‌دختر دوست
 71. [page_title]
 72. دوست
 73. [page_title]
 74. پانزده [عدد 15]
 75. [page_title]
 76. آرایشگر
 77. [page_title]
 78. شعر
 79. [page_title]
 80. پنجاه [عدد 50]
 81. [page_title]
 82. بزرگ
 83. [page_title]
 84. خواهر و برادر
 85. [page_title]
 86. مادربزرگ
 87. [page_title]
 88. پدربزرگ و مادربزرگ
 89. [page_title]
 90. تلفن همراه موبایل
 91. [page_title]
 92. پدربزرگ
 93. [page_title]
 94. سگ
 95. [page_title]
 96. سرگرمی
 97. [page_title]
 98. من [ضمیر شخصی اول شخص مفرد]
 99. [page_title]
 100. صد [عدد 100]
 101. [page_title]
 102. نامعین نکره
 103. [page_title]
 104. شما [ضمیر دوم شخص جمع]
 105. [page_title]
 106. شغل حرفه
 107. [page_title]
 108. سال
 109. [page_title]
 110. گربه
 111. [page_title]
 112. پسر پسربچه
 113. [page_title]
 114. کوچک
 115. [page_title]
 116. هیچ [حرف تعریف منفی]
 117. [page_title]
 118. فرهنگ
 119. [page_title]
 120. همکار
 121. [page_title]
 122. دوست داشتن عاشق بودن
 123. [page_title]
 124. لپ‌تاپ
 125. [page_title]
 126. دختر
 127. [page_title]
 128. ماشین موردعلاقه
 129. [page_title]
 130. علامت زدن مشخص کردن
 131. [page_title]
 132. شوهر
 133. [page_title]
 134. مادر
 135. [page_title]
 136. فرد [جمع: مردم]، نفر، انسان
 137. [page_title]
 138. نوزده [عدد 19]
 139. [page_title]
 140. باشه بسیار خب
 141. [page_title]
 142. یا
 143. [page_title]
 144. مناسب بودن اندازه بودن
 145. [page_title]
 146. بابا پدر
 147. [page_title]
 148. محل جا
 149. [page_title]
 150. ضمایر شخصی
 151. [page_title]
 152. تاتو اسب کوچک
 153. [page_title]
 154. جمع حالت جمع
 155. [page_title]
 156. پست اداره پست، دفتر پست
 157. [page_title]
 158. ضمیر ملکی
 159. [page_title]
 160. روسیه
 161. [page_title]
 162. پورتو ریکو
 163. [page_title]
 164. شانزده [عدد 16]
 165. [page_title]
 166. خواهر
 167. [page_title]
 168. بودن هستن، قرار داشتن
 169. [page_title]
 170. شصت [عدد 60]
 171. [page_title]
 172. هفتاد [عدد 70]
 173. [page_title]
 174. هفده [عدد 17]
 175. [page_title]
 176. متوسط نه خوب نه بد
 177. [page_title]
 178. تلفن همراه
 179. [page_title]
 180. شهر
 181. [page_title]
 182. ورزش اسکواش
 183. [page_title]
 184. شهر
 185. [page_title]
 186. تیتر عنوان، سرصفحه
 187. [page_title]
 188. پژوهش مطالعه
 189. [page_title]
 190. چهارده [عدد 14]
 191. [page_title]
 192. پدر
 193. [page_title]
 194. پژوهش مطالعه
 195. [page_title]
 196. چهارده [عدد 14]
 197. [page_title]
 198. جهانی به طور جهانی
 199. [page_title]
 200. چهل [عدد 40]
 201. [page_title]
 202. نقاشی کشیدن
 203. [page_title]
 204. یوگا
 205. [page_title]
 206. بیست [عدد 20]
 207. [page_title]
 208. اختصاص دادن جور کردن
 209. [page_title]
 210. خداحافظ به امید دیدار، خدانگهدار
 211. [page_title]
 212. دوازده [عدد 12]
 213. [page_title]
 214. پیوست ضمیمه