درس 2 – واژگان اشتارتن ویر A1

 1. aber
 2. اما
 3. achtzehn
 4. هجده [عدد 18]
 5. alt
 6. قدیمی کهنه
 7. achtzig
 8. هشتاد [عدد 80]
 9. die App
 10. ɛp
 11. sich ansehen
 12. تماشا کردن مشاهده کردن
 13. der Architekt
 14. مهندس معمار آرشیتکت
 15. arbeiten
 16. کار کردن
 17. der Bahnhof
 18. ایستگاه راه‌آهن ایستگاه قطار
 19. das Badminton
 20. بدمینتون ورزش بدمینتون
 21. berichten
 22. اطلاع دادن تعریف کردن
 23. begrüßen
 24. خوش‌آمد گفتن سلام کردن
 25. der Bruder
 26. برادر
 27. Bis bald
 28. تا بعد [خداحافظی] به زودی میبینمت
 29. der Chef
 30. رئیس
 31. der Champion
 32. قهرمان
 33. die Datei
 34. فایل (کامپیوتر) داده
 35. das China
 36. چین
 37. denn
 38. چون به این دلیل که، زیرا، چراکه
 39. dein
 40. مال تو [صفت ملکی دوم شخص مفرد]
 41. doch
 42. دیگه (بیان تأکید) که، حتماً
 43. diktieren
 44. دیکته کردن
 45. ein
 46. یک [حرف تعریف نکره اسامی مذکر و خنثی]
 47. das Dossier
 48. سوابق پرونده
 49. die Eltern(pl)
 50. والدین پدر و مادر
 51. elf
 52. یازده [عدد 11]
 53. es
 54. آن [ضمیر سوم شخص مفرد خنثی]
 55. erkennen
 56. شناختن تشخیص دادن
 57. das Europa
 58. اروپا
 59. es geht
 60. می گذره رو به راهه [در جواب احوال پرسی]
 61. die Form
 62. شکل فرم
 63. die Familie
 64. خانواده
 65. das Frankreich
 66. فرانسه
 67. fotografieren
 68. عکاسی کردن عکس گرفتن
 69. die Freundin
 70. دوست‌دختر دوست
 71. der Freund
 72. دوست
 73. fünfzehn
 74. پانزده [عدد 15]
 75. der Friseur
 76. آرایشگر
 77. das Gedicht
 78. شعر
 79. fünfzig
 80. پنجاه [عدد 50]
 81. groß
 82. بزرگ
 83. die Geschwister(pl)
 84. خواهر و برادر
 85. die Großmutter
 86. مادربزرگ
 87. die Großeltern(pl)
 88. پدربزرگ و مادربزرگ
 89. das Handy
 90. تلفن همراه موبایل
 91. der Großvater
 92. پدربزرگ
 93. der Hund
 94. سگ
 95. das Hobby
 96. سرگرمی
 97. ich
 98. من [ضمیر شخصی اول شخص مفرد]
 99. hundert
 100. صد [عدد 100]
 101. indefinit
 102. نامعین نکره
 103. ihr
 104. شما [ضمیر دوم شخص جمع]
 105. der Job
 106. شغل حرفه
 107. das Jahr
 108. سال
 109. die Katze
 110. گربه
 111. der Junge
 112. پسر پسربچه
 113. klein
 114. کوچک
 115. kein
 116. هیچ [حرف تعریف منفی]
 117. die Kultur
 118. فرهنگ
 119. der Kollege
 120. همکار
 121. lieben
 122. دوست داشتن عاشق بودن
 123. der Laptop
 124. لپ‌تاپ
 125. das Mädchen
 126. دختر
 127. das Lieblingsauto
 128. ماشین موردعلاقه
 129. markieren
 130. علامت زدن مشخص کردن
 131. der Mann
 132. شوهر
 133. die Mutter
 134. مادر
 135. der Mensch
 136. فرد [جمع: مردم]، نفر، انسان
 137. neunzehn
 138. نوزده [عدد 19]
 139. okay
 140. باشه بسیار خب
 141. oder
 142. یا
 143. passen
 144. مناسب بودن اندازه بودن
 145. der Papa
 146. بابا پدر
 147. der Platz
 148. محل جا
 149. das Personalpronomen
 150. ضمایر شخصی
 151. das Pony
 152. تاتو اسب کوچک
 153. der Plural
 154. جمع حالت جمع
 155. die Post
 156. پست اداره پست، دفتر پست
 157. der Possessivartikel
 158. ضمیر ملکی
 159. das Russland
 160. روسیه
 161. das Puerto rico
 162. پورتو ریکو
 163. sechzehn
 164. شانزده [عدد 16]
 165. die Schwester
 166. خواهر
 167. sein
 168. بودن هستن، قرار داشتن
 169. sechzig
 170. شصت [عدد 60]
 171. siebzig
 172. هفتاد [عدد 70]
 173. siebzehn
 174. هفده [عدد 17]
 175. so lala
 176. متوسط نه خوب نه بد
 177. das Smartphone
 178. تلفن همراه
 179. die Stadt
 180. شهر
 181. das Squash
 182. ورزش اسکواش
 183. die Stadt
 184. شهر
 185. die Überschrift
 186. تیتر عنوان، سرصفحه
 187. die Studie
 188. پژوهش مطالعه
 189. vierzehn
 190. چهارده [عدد 14]
 191. der Vater
 192. پدر
 193. die Studie
 194. پژوهش مطالعه
 195. vierzehn
 196. چهارده [عدد 14]
 197. weltweit
 198. جهانی به طور جهانی
 199. vierzig
 200. چهل [عدد 40]
 201. zeichnen
 202. نقاشی کشیدن
 203. der Yoga
 204. یوگا
 205. zwanzig
 206. بیست [عدد 20]
 207. zuordnen
 208. اختصاص دادن جور کردن
 209. auf Wiedersehen
 210. خداحافظ به امید دیدار، خدانگهدار
 211. zwölf
 212. دوازده [عدد 12]
 213. der Anhang
 214. پیوست ضمیمه