درس 4 – واژگان اشتارتن ویر A1

 1. abholen
 2. (رفتن و) گرفتن
 3. der Akkusativ
 4. اکوزاتیو [حالت مفعولی بی‌واسطه]
 5. anfangen
 6. شروع کردن شروع شدن
 7. alle
 8. همه تمامی
 9. anmachen
 10. روشن کردن
 11. anrufen
 12. تلفن کردن تلفنی صحبت کردن
 13. sich anziehen
 14. لباس پوشیدن به‌تن کردن
 15. die Arbeit
 16. کار شغل، حرفه، زحمت
 17. ausmachen
 18. خاموش کردن
 19. arbeitslos
 20. بیکار
 21. die Autoindustrie
 22. صنعت خودرو
 23. aussteigen
 24. پیاده شدن خارج شدن (از وسیله نقلیه)
 25. bedeuten
 26. به معنای (چیزی) بودن معنی داشتن، معنا دادن
 27. bearbeiten
 28. ویرایش کردن ادیت کردن
 29. benutzen
 30. استفاده کردن
 31. bei
 32. پیش با، همراه
 33. das Bio-essen
 34. غذای ارگانیک
 35. der Beruf
 36. کار شغل، حرفه
 37. das Büro
 38. دفتر اداری اداره
 39. bitte
 40. خواهش می‌کنم (در جواب تشکر)
 41. der Chat
 42. چت
 43. die Bürste
 44. برس فرچه
 45. definit
 46. معین معرفه
 47. checken
 48. بررسی کردن چک کردن