درس 4 – واژگان اشتارتن ویر A1

 1. [page_title]
 2. (رفتن و) گرفتن
 3. [page_title]
 4. اکوزاتیو [حالت مفعولی بی‌واسطه]
 5. [page_title]
 6. شروع کردن شروع شدن
 7. [page_title]
 8. همه تمامی
 9. [page_title]
 10. روشن کردن
 11. [page_title]
 12. تلفن کردن تلفنی صحبت کردن
 13. [page_title]
 14. لباس پوشیدن به‌تن کردن
 15. [page_title]
 16. کار شغل، حرفه، زحمت
 17. [page_title]
 18. خاموش کردن
 19. [page_title]
 20. بیکار
 21. [page_title]
 22. صنعت خودرو
 23. [page_title]
 24. پیاده شدن خارج شدن (از وسیله نقلیه)
 25. [page_title]
 26. به معنای (چیزی) بودن معنی داشتن، معنا دادن
 27. [page_title]
 28. ویرایش کردن ادیت کردن
 29. [page_title]
 30. استفاده کردن
 31. [page_title]
 32. پیش با، همراه
 33. [page_title]
 34. غذای ارگانیک
 35. [page_title]
 36. کار شغل، حرفه
 37. [page_title]
 38. دفتر اداری اداره
 39. [page_title]
 40. خواهش می‌کنم (در جواب تشکر)
 41. [page_title]
 42. چت
 43. [page_title]
 44. برس فرچه
 45. [page_title]
 46. معین معرفه
 47. [page_title]
 48. بررسی کردن چک کردن