درس 6 – واژگان اشتارتن ویر A1

  1. adjektiv
  2. صفت