درس 8 – واژگان اشتارتن ویر A1

  1. [page_title]
  2. راه افتادن (با ماشین یا قطار)