درس 8 – واژگان اشتارتن ویر A1

  1. abfahren
  2. راه افتادن (با ماشین یا قطار)