درس 9 – واژگان اشتارتن ویر A1

  1. abwechselnd
  2. یک در میان